การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลนี้มีผลบังคับใช้ในเว็บไซต์ของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด ครอบคลุมการจัดเก็บเนื้อหาและการเข้าใช้ โดยจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ อาจรวมไปถึงข้อมูลไม่ระบุตัวตนที่ให้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เช่นรหัสไปรษณีย์ อายุ เพศ ตัวเลือกการตัดสินใจ ความสนใจ และความชอบ

ทั้งนี้ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เช่น ไอพีแอดเดรส ชนิดเบราเซอร์ ชื่อโดเมน จำนวนการเข้าใช้ ที่อยู่เว็บไซต์ที่ได้กล่าวถึง และอาจนำไปใช้เพื่อดำเนินการใดๆ หรือรักษาหรือพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ พัฒนาการให้บริการลูกค้าส่งข่าวสารผ่านอีเมล์ จัดการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขาย ทำแบบสำรวจ และจัดเตรียมข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้บนเว็บไซต์ของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด

ผู้ใช้ควรตระหนักเสมอว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยถึงบุุคคลหรือก่อให้เกิดความเสี่ยง เมื่อเปิดเผยผ่านเว็บไซต์หรือบนกระดานสาธารณะของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสทจำกัดจะถูกเก็บรักษาและนำไปใช้ได้

หมายเหตุ: บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดไม่ได้เข้าไปอ่านบทสนทนาระหว่างบุคคล

การเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ ทั้งนี้บริษัท เอเบิ้ล เเอสเสท จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์จากการเชื่อมโยงเหล่านั้น ผู้ใช้จึงควรหมั่นตรวจสอบข้อกำหนดการเข้าใช้เพื่อทราบรายละเอียดการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตามเรายินดีรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อนำมาพัฒนาเนื้อหาการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดอาจจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อดำเนินการเว็บไซต์และให้บริการตามคำร้องขอจากผู้ใช้ ทางบริษัทอาจใช้ข้อมูลที่สามาระบุตัวตนของผู้ใช้เพื่อแจ้งข่าวสารสินค้าและบริการของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทางบริษัทยังอาจติดต่อไปหาผู้ใช้เพื่อทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริการในปัจจุบันหรือการบริการที่จะจัดทำในอนาคต
บริษัท เอเบิ้ล เเอสเสท จำกัด ไม่ได้ขายให้ยืมรายชื่อลูกค้าแก่บุคคลที่สามแต่อาจมีหุ้นส่วนภายนอกบริษัทที่อาจติดต่อไปหาผู้ใช้เพื่อเสนอบริการ ที่ผู้ใช้อาจสนใจโดยข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ (อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) จะไม่โอนย้ายไปอยู่กับบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ (อีเมล์ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) จะไม่สามารถส่งต่อบุคคลที่สามได้บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดอาจแบ่งปันข้อมูลให้แก่หุ้นส่วนที่ไว้ใจได้ เพื่อใช้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ส่งข่าวสารทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ มอบบริการแก่ลูกค้า หรือให้บริการจัดส่งสินค้า โดยบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูล ไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นนอกเหนือจากการให้บริการแก่บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดได้และต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับด้วย
บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อปัจจัยทางด้านจิตใจ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความชอบทางการเมือง หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้
บริษัท เอเบิ้ล เเอสเสท จำกัด จะเก็บข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์และหน้าข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าใช้ เพื่อประเมินความนิยม และเพื่อให้ทางเราสามารถปรับปรุงเนื้อหาและโฆษณาให้สามารถตอบสนองและเข้าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุด

เว็บไซต์ของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากได้รับคำสั่งทางกฎหมายเพื่อที่จะ (ก) ปฏิบัติตามตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อบริษัทเอเบิ้ลเอสเสทจำกัดหรือเว็บไซต์ (ข) ป้องกันหรือตอบโต้การกระทำด้านสิทธิหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอเบิ้ลเอสเสทจำกัดและ (ค) กระทำการใดๆเพื่อจัดการกับเหตุฉุกเฉินเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทเอเบิ้ลเอสเสทจำกัด (และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง) หรือสาธารณชน

ข้อกำหนดการใช้ Cookie

เว็บไซต์จากบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดใช้การทำงานของระบบ "Cookies" เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประสบการณ์การเข้าใช้หน้าเว็บไซต์ของเรา Cookies เป็นไฟล์ข้อความที่ติดตั้งในระบบฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้หลังจากการเข้าใช้เว็บไซต์ Cookies เป็นเครื่องมือที่จดจำข้อความและหมายเลขที่สามารถระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ และเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์เดิมอีกครั้ง Cookies ก็จะทำงานทั้งนี้ไม่ได้ใช้เพื่อเปิดการทำงานโปรแกรมหรือส่งต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ Cookies จะทำงานกับผู้ใช้คนเดิมที่เข้าใช้ก่อนหน้าและจะเข้าถึงได้จากผ่านเซิร์ฟเวอร์สู่โดเมนของระบบที่สั่งงาน Cookies เท่านั้นทั้งนี้ Cookies ไม่สามารถเปิดเผยหรือค้นข้อมูลของผู้ใช้ได้

วัตถุประสงค์หลักในการใช้ Cookies ก็เพื่อให้บริการช่วยเหลือและปรับปรุงประสิทธิการการเข้าใช้เว็บไซต์และช่วยประหยัดเวลาในการเข้าใช้ครั้งต่อไป โดยทำหน้าที่บอกเซิร์ฟเวอร์ถึงการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ใช้เข้าใช้หรือลงทะเบียนผ่านบริการหรือเว็บไซต์ของบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด Cookies ก็จะเรียกข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าใช้ของผู้ใช้ครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยทำให้เว็บไซต์จดจำข้อมูล ที่อยู่ จุดหมายปลายทาง และข้อมูลที่ระบุไว้อื่นๆ ทำให้การใช้เว็บไซต์ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น

ผลทางสถิติที่ได้จากการบันทึกของ Cookies ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงข้อเสนอและการบริการได้
ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเลือกรับและปฏิเสธการติดตั้ง Cookies ได้เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่มักรับการติดตั้ง Cookies โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการ หากผู้ใช้เลือกยกเลิกการทำงานของก็จะปิดความช่วยเหลือในการเข้าใช้เว็บไซต์ที่เราให้บริการ

จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิค

เราจะส่งจดหมายข่าวอเล็คทรอนิคเพื่อเสนอข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนเว็บทางเว็บไซต์ เราจะดำเนินส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์ หรือผ่านทางหุ้นส่วนของเราแล้วเท่านั้น หากผู้ใช้ไม่ต้องการรับจดหมายข่าวจากบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด ผู้ใช้สามารถยกเลิกบริการโดยการกดยกเลิกที่การเชื่อมโยงท้ายจดหมายที่ระบุไว้ว่า "ตั้งค่าการสมัครรับข้อมูล" หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ info@thecentrio.com แจ้งการขอลบอีเมล์ของคุณออกจากฐานข้อมูลของ ทางบริษัทเราจะไม่แบ่งปันรายชื่ออีเมล์ให้แก่บุคคลที่สามรวมทั้งบริษัทโฆษณาและหุ้นส่วนของเรา

หมายเหตุทางกฎหมายและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อกำหนดนี้อ้างถึงสินค้าและบริการที่มาจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมาจากภายนอกหรือจากบุคคลที่สาม การสร้างการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดได้ก่อตั้งหรือเห็นด้วยหรือแนะนำให้เข้าใช้ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะเตรียมเนื้อหาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมาให้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแต่ก็ไม่ได้ยืนยัน รับรอง หรือรับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ ความมีประสิทธิภาพ ความทันสมัย ลำดับที่ถูกต้องของข้อมูล
การเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นถือว่ามาจากความสมัครใจและมั่นใจจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ความถูกต้องความสมบูรณ์ ความมีประสิทธิภาพ ความทันสมัยของข้อมูลของผู้ใช้เอง บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด (รวมทั้งพนักงานและตัวแทน ไม่มีส่วนรับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายเหตุขัดข้องการอ้างอิง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บไซต์ จะไม่มีการอนุมัติ แนะนำ ยืนยัน รับรอง รับประกันการค้า หรือการทำงานปกติของเนื้อหาบนเว็บไซต์ทั้งสินค้าและบริการที่มาจากบริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หากไม่ได้รับอนุญาต และเรายังเตรียมระบบป้องกันบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลหากข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) เล็ดลอดออกจากเว็บไซต์ก็จะเกิดระบบป้องกันการเข้ารหัสเช่น Secure Socket Layer (SSL)

การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัดอาจปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามข้อคิดเห็นจากบริษัทและลูกค้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดตามวิจารณญาณของทางบริษัท ผู้ใช้จึงควรเข้าศึกษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลบริษัท
***การรักษาความปลอดภัยนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24/8/2555

ข้อกำหนดการเข้าใช้

ผู้ใช้ควรศึกษาข้อกำหนดการเข้าใช้เว็บไซต์ เพื่อทราบรายละเอียดเงื่อนไขวิธีการเข้าใช้ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ขอบเขตความน่าเชื่อถือข้อมูลบนเว็บไซต์
ติดต่อเรา บริษัท เอเบิ้ล เเอสเสท ำกัดพยายามดำเนินการอย่างเข้มงวดที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้รับยินดีตอบข้อสอบถามรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลโดยผู้ใช้สามารถติดต่อเราได้ผ่านทาง info@thecentrio.com